Endüstri 4.0

Dünyada endüstri devrimi 4 aşamada olmuştur. 16. ve 17. yüzyılda özellikle kimya ve astronomi gibi bilimlerin gelişmesi, teknolojik gelişmeleri tetiklemiştir. Birinci Endüstri Devrimi olarak bilinen Buhar Makinesinin icadı ile ekonomide ve günlük yaşantıda büyük değişiklikler görülmüştür. Büyük ölçüde insan ve hayvan gücüne dayalı olan ekonomik yapı makineleşme ile birlikte sosyo-ekonomik ve kültürel alanlarda büyük değişiklikler yaşanmaya başlanmıştır.

20.yüzyılın başlarında, petrol tabanlı içten yanmalı motorların kullanımı ile 2. Endüstri devrimi tetiklenmiş oldu. Seri üretim ve fabrikaların elektrikle çalışır hale gelmesi ile birlikte taşımacılık ve iletişimde de büyük gelişmeler yaşandı. Özellikle İngiltere'de daha sonrada Avrupa'da etkin olan 1. Endüstri Devrimi'nden sonra 2. Endüstri Devrimi, Amerika ve Japonya'da hızla yaygınlaşarak dünyada pek çok bölgeyi etkisi altına aldı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, elektronik, bilgi ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak bilgisayar kullanımı ve otomasyon hızla gelişmeye başladı. 1970'lerden günümüze kadar olan dönemde de 3. Endüstri Devrimi hakim oldu. Bu dönemde üretimde sayısallaşma yaşandı. Özellikle mikroelektrik, fiberoptik gibi teknolojiler üretimi tamamen değiştirdi, ticaret ve endüstri globalleşti.

3. Endüstri Devrimi'nin etkisi altındaki dünyada tüketimin artması, kaynakların hızla tükenmesi, çevresel kaygılar ülkeleri sürdürülebilir, verimli ve etkin çalışma yöntemleri aramaya yöneltti. Siberfiziksel sistemler, internet kullanımı ve nesnelerin interneti (IoT – Internet of Things) 4. Endüstri Devrimi'ni başlattı.

Endüstri 4.0, ürünlerin ve üretim sistemlerinin yaşam döngüsündeki bütün değer zincirinin organizasyon ve yönetiminde yeni bir seviye olan Dördüncü Endüstri Devrimi’ni tanımlar. Endüstri 4.0, fikir aşamasından başlayarak ürün geliştirme ve üretim sürecinden, bir ürünün son kullanıcıya dağıtımını ve geri dönüşümünü de kapsayacak şekilde tüm zinciri içine alan hizmetleri içerir.

Endüstri 4.0 kavramı ilk kez 2011 yılında Alman Hükümeti tarafından “Gelecek Projesi” olarak duyurulmuştur.

Endüstri 4.0 kavramının temeli; endüstriyel üretimde ilgili tüm birimlerin birbiriyle haberleşmesine, bütün verilere gerçek zamanlı olarak ulaşılabilmesine, bu veriler sayesinde optimum katma değerin sağlanmasına dayanıyor. Bu noktada devreye giren Internet of Things (IoT) kavramı internet kullanımı ile herşeyin her yerden kontrol edilebilir ve yönetilebilir olduğu, böylelikle çok karmaşık ürünlerin kavramsal tasarımdan üretime kadar hızla devreye alındığı, simülasyonlarla sanal olarak ürünün ve üretimin gerçekleştirilebildiği akıllı fabrikalar konuşulmaya başlandı.

Siemens, Endüstri 4.0’a giden yolu “Digital Enterprise” olarak belirler.

Digital Enterprise’da 3 ana hedef vardır:

  • Ürünlerin pazara sunma sürelerini kısaltmak,
  • Global pazarlara ve ürün çeşitliliğine hizmet edecek çalışma esnekliğini yakalamak,
  • Enerji ve kaynak verimliliğini yakalamak.

Siemens PLM software bütün ürün portföyü ile Endüstri 4.0’a paralel olarak Digital Enterprise kurmanız için gerekli yazılım altyapısını sağlar.